Logo of NDVS

Government of Nepal

National Planning Commission

National Development Volunteer Service (NDVS)

आवेदकले प्रारम्भिक नतिजा उपर दावी विरोध पेश गर्ने ढाँचा ।
(*) चिन्ह प्रयोग गरिएको फिल्ड अनिवार्यरुपमा भर्नु पर्नेछ ।

दावी विरोध पुष्ट्याई गर्ने कागजात: नागरिकताको प्रमाणपत्र र प्राप्ताङ्क प्रतिशत खुल्ने शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र

दावी विरोध पुष्ट्याई गर्ने कागजात: नागरिकताको प्रमाणपत्र र प्राप्ताङ्क प्रतिशत खुल्ने शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र

© National Development Volunteer Service (NDVS).All Rights Reserved | Designed & Developed By: Easy Access (P) Ltd.