Logo of NDVS

Government of Nepal

National Planning Commission

National Development Volunteer Service (NDVS)

स्वयंसेवकको लागि अनलार्इन आवेदन गर्ने सम्बन्धी सूचना

मिति २०७४/५/८ को गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित राष्ट्रिय विकास स्वयंसेवक सेवाको लागि यस कार्यालयको वेवसार्इट www.volunteer.gov.np  मा अनिवार्य रुपमा पुन: सूचीकृत हुने बारे ।

News and Notice

© National Development Volunteer Service (NDVS).All Rights Reserved | Designed & Developed By: Easy Access (P) Ltd.